Obsah

Úradné oznamy

 

Tieto oznamy sú prevzaté zo starej verzie webstránky obce Strekov,
a boli aktualizované iba do 30.09.2018.
Aktuálne oznamy nájdete v menu Úradná tabuľa, kde si môžete vyhladávať aj v archíve.

_ _ _

 

Oznámenie - "Miestna komunikácia Strekov" líniová stavba /pdf/ - 12.09.2018

Informovanie verejnosti o sprístupnení zámeru "Vinárstvo S" - 15.08.2018

Záverečný účet Obce Strekov za rok 2017 (pdf) 03.07.2018
Príloha k záverečnému účtu Obce Strekov za rok 2017 (pdf) 03.07.2018
Plnenie rozpočtu Obce Strekov za mesiac december 2017 (pdf) 03.07.2018
Konsolidovaná výročná správa Obce Strekov za rok 2017 (pdf) 03.07.2018

 

Rozhodnutie - Strekov 1075 (pdf) 26.06.2018

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 NÁVRH (pdf) 07. 06. 2018

Záverečný účet obce Strekov 2017 NÁVRH (pdf) 21. máj 2018

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (pdf) 16. 05. 2018

VZN 2 2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene - návrh (pdf) 11. 05. 2018

VZN 1 2018 o verejnom poriadku - návrh (pdf) 11. 05. 2018

 2018
2017 

Rozpočet obce Strekov na roky 2018-2020 (pdf) 15. 12. 2017

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 (pdf) 26. 11. 2017

Návrh rozpočtu obce Strekov na roky 2018-2020 (pdf) 26. 11. 2017

VZN č. 4/2017 Elektronické služby a DCOM – návrh (pdf) 26. 11. 2017.

VZN č. 3/2017 Bezpečnostná politika IOM – návrh (pdf) 26. 11. 2017

 

Výrub stromov (pdf) 08. nov. 2017

Výrub stromov - oznámenie (pdf) 08. nov. 2017

Výrub stromov - oznámenie (pdf) 18. okt. 2017

VZN č. 2_2017 O umiestňovaní reklamných a propag. zariadení - návrh (pdf) 02. august 2017

Verejná vyhláška: výzva/oznámenie o vstupe (okliesnenie stromov) (pdf) 19. jún 2017

Verejná vyhláška: Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - optická sieť (pdf) 12. jún 2017

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 (pdf) 01. jún.  2017

Záverečný účet obce Strekov 2016 (pdf) 31. máj 2017.

NÁVRH O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB (pdf) 18. apríl 2017
Jedná sa o aktualizovaný a doplnený návrh VZN v zmysle zákona. Pôvodný návrh mal číslo: 1/2016.
Geografické osi ulíc (mapa v pdf)

Výrub stromov - oznámenie (pdf) 13. marec 2017
Výrub stromov - oznámenie (pdf) 22. február 2017.

 

Komunitný plán sociálnych služieb 2017-2022 (pdf) 16. február  2017

 

Výrub stromov - oznámenie (pdf) 18. január 2017

Výrub stromov - oznámenie (pdf) 11. január 2017

 2017
2016 

Schválený rozpočet obce Strekov na roky 2017-2019 16. 12. 2016

Návrh rozpočtu obce Strekov 2017-2019 (pdf) 25. 11.  2016

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 (pdf) 25. 11.  2016

Výrub stromu pri MŠ (pdf) 15. 11. 2016

Záverečný účet obce rok 2015 schválený 23. 06. 2016.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 (pdf) 08. 06. 2016

Záverečný účet obce rok 2015 návrh (pdf) 02. 06. 2016

Návrh VZN na rok  2016 - O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB

Návrh VZN na rok  2016 - minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za a ceny nájmu bytov vo vlastníctve Obce Strekov (pdf)

Upozornenie - orez a výrub stromov (pdf)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov (pdf) 11. 01. 2016

 2016
2015Plnenie rozpočtu na rok 2015

Schválený rozpočet obce Strekov na roky 2016-2018 (pdf)


Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - návrh (pdf)


Návrh rozpočtu na rok 2016 (pdf)

Návrh VZN na rok 2016 - O VYHRADENÍ MIEST A USTANOVENÍ PODMIENOK NA UMIESTNENIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV (pdf)

Návrh VZN na rok 2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Strekov (pdf)

Návrh VZN na rok 2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf)


Výrub stromov - rozhodnutie (pdf)


Vodovod vinohrady - rozhodnutie verejnou vyhláškou (pdf)


Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec! Čítať ďalej... (pdf)


Správa audítora ku konsolidovanej výročnej závierke za rok 2014 (pdf)

Dodatok správy audítora 2014 (pdf)

Správa auditora -  hospodársky rok 2014 (pdf)


Verejná vyhláška: vodovod vinohrady (pdf)


Výzva na predkladanie žiadostí - MAS Dvory a okolie (web)


Smernica na podávanie podnetov (pdf)


Konsolidovaná výročná správa Obec Strekov za rok 2014 (pdf)

Záverečný účet Obce STREKOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 (pdf)


 

Návrh - plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2015 (pdf)


Konsolidovaná výročná správa Obec Strekov za rok 2014 - NÁVRH (pdf)

Záverečný účet Obce STREKOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 - NÁVRH (pdf)


2015_4_29_MŠ_výberové konanie_riaditeľ (pdf)


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR (pdf)


Oznámenie - Rúbaň (pdf)


Výzva a upozornenie na orez/výrub stromov


Rozpočet obce Strekov roky 2015-2017 (pdf)


Prevádzkový poridadok pohrebiska - návrh (pdf)


Návrh – plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2015 (pdf)

Plnenie rozpočtu na rok 20142015
2014Výrub drevín 1
Výrub drevín 2


Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Strekov č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pdf)


Oznam voľby Strekov OZ_2014_11 (pdf)


Plnenie rozpočtu za rok 2013 (pdf)

Výročná správa obce Strekov rok 2013 (pdf)

Záverečný účet Obce  STREKOV za rok 2013 (pdf)


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 - návrh (pdf)


Schválený_rozpočet_obce_Strekov_rok_2014


Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 (pdf)

Plnenie rozpočtu 20132014
2013 

Výrub drevín 06. 11. 2013. Farnosť Strekov a Obecný Úrad.


Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2012 (pdf)

Správa audítora k 21. 12. 2013 (pdf)


Rozpočet obce roky 2013-2015 (pdf)

Výročná správa obce Strekov rok 2012 (pdf)

Záverečný účet Obce  STREKOV za rok 2012 (pdf)


Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľného majetku (pdf)


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 (pdf)


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR (pdf)

 


 

O z n á m e n i e

 

Obec Strekov, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa ust. § 2 písm. f / a čl. x zákona NR SR o prechode pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade so zákonom č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní / správny poriadok / na základe žiadosti Obce Strekov o vydanie súhlasu na výrub drevín oznamuje, že

 

dňa 06.03.2013 o  10.00 hod.

vykoná ústne konanie spojené s miestnym šetrením

so stretnutím na mieste výrubu (parc.č. 785/1, k.ú. Strekov).

 

Zároveň Vás žiadame, aby sa tohoto ústneho konania účastnila oprávnená osoba, s ktorou správny orgán bude v predmetnej veci jednať, v prípade, že sa nechá zastupovať, tak sa jeho zástupca musí preukázať písomnou plnou mocou.

Oznámenie.pdf


 

01.02.2013.
Vyzývame obyvateľov obce aby využili vegetačné obdobie na to aby v blízkosti elektrických zariadení slúžiacich pre verejný rozvod elektrickej energie okliesnili stromy prípadne iné porasty, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky. V ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálna výška stromov a kríkov je 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V nevyhnutných prípadoch je možné požiadať o vypnutie vedenia v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác na tel. č. 035/ 64 53 588 u pána Petra Stancza.  Požadovaný konenčný termín vykonania prác je 15.3.2013. V prípade že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle zákona. Využitie drevenej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.


Výrub drevín 31.01.2013. Izsák VojtechObec Strekov.

 


Harmonogram vývozu komunálneho odpadu, papiera a plastových fliaš obce Strekov pre rok 2013 tu.

 2013
2012 

03. 12. 2012

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 tu.


Dodávka elektrickej energie bude prerušená dňa 5.12.2012 v čase od 9:00 do 13:00 v nasledovných domácnostiach: zoznam (PDF) Za pochopenie ďakujeme!


05.06.2012.

Výročná správa obce Strekov za rok 2011 tu.


18. 05. 2012. 

Zoznam spoluvlastníkov spoločného lesa tu.