Navigácia

Obsah

Oddelenia


Starosta obce
Ján Téglás
tel./fax: 035 / 64 97 437

 

samostatná referentka
Ing. Nikoleta Benková
tel.: 035 / 64 97 101
e-mail: benko.nikoletta@strekov.sk

 
matrika, osvedčovanie podpisov, listín, evidencia obyvateľstva, sociálne záležitosti
Mgr. Katarína Kecskésová
tel.: 035 / 64 97 781

 

evidencia nehnuteľnosti,
miestne dane a poplatky, pokladníčka
Rozália Lépőová
tel./fax: 035/64 97 418

 

obecná polícia

Juraj Halász

tel.: 035 / 64 97 436
+421 907 199 299

 

hlavná kontrolórka obce
Terézia Skalová
tel.: 035 / 64 97 782
e-mail: kontrolor@strekov.sk

 

ekonómka, mzdová účtovníčka
Mária Bujnová
tel.: 035/ 64 97 780

 

podateľňa
Bc. Katarína Kupcseková
tel.: 035/ 64 97 780

 

spoločný stavebný úrad
Úradné hodiny: streda 9:00 - 16:00
Ing. Brigita Krakovská
tel.: 035 / 64 97 782
stavebny.urad@strekov.sk

 

Vedúci údržby, Správca odpadového hospodárstva
Bc. Ján Jenei
tel.: 035/ 64 97 560
+421 910 713 577
 
 
Zamestnanci obecného úradu:
ou

Zľava: Imrich  Sütő, Mónika Danczi, Klára Mitáková, Valéria Uzsáková, Dávid Kaszás, Mária Szekeresová, Ján Téglás, Bc. Katarína Kupcseková,
Mária Bujnová, Juraj Halász, Terézia Skalová, Tibor Bálint, Albín Szűcs,
Mária Kovácsová, Rozália Lépőová,  Mgr. Zuzana Kovácsová, Ladislav Popellár