Navigácia

Obsah

Čestný občan

 

Ondrej Korpás

Obecné zastupiteľstvo v Strekove ako zastupiteľský zbor obce v zmysle zákona SNR c. 369/1990 Zb. § 11 odst. 4 písmeno 1 ako aj v zmysle ustanovení Štatútu Obce Strekov pre ocenenie práce fyzických a právnických osôb,  ktoré sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce udeľuje ČESTNÉ OBČIANSTVO pánovi ONDREJOVI KORPÁŠOVI Za obetavú a neúnavnú prácu vykonanú na podporu maďarskej kultúry, vinohradníctva a vinárstva nielen v našej obci ale v celoslovenskom meradle včítane vedeckého života - ako aj  za významný podiel pri zachovávaní kultúrnych a spoločenských hodnôt v Strekove a širšieho okolia.

cestny obcan 

 


 

Zoltán Sidó

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle ustanovení štatútu obce Strekov § č. 35 uznesením číslo 30/20050617 udeľuje ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE STREKOV pánovi ZOLTÁN-ovi SIDÓ-ovi za obetavú prácu v prospech maďarského národného spoločenstva na Slovensku a za šírenie dobrého mena obce Strekov vo verejnom živote. V Strekove, 2. júla 2005.

sido


 

Ľudovít Danczi

1925.07.16. - 2008.06.08.

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle ustanovení štatútu obce Strekov § č. 35 uznesením č. 7/990611 udeľuje ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE STREKOV veľadôstojnému pánovi farárovi ĽUDOVÍT-ovi DANCZI-mu za úprimný vzťah k rodnej obci, za významnú zberateľskú činnosť v oblasti maďarskej ľudovej a sakrálnej kultúry na Slovensku, za vytrvalú a blahodarnú prácu vo svojom cirkevnom poslaní. V Strekove, 27. júna 1999.

danczi