Navigácia

Obsah

Obec Strekov je podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Strekov
Obecný úrad Strekov, Blatná u. 1036/5, Strekov 941 37
Zastúpené: Ján Téglás
IČO: 00309273

Vo vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 343/2015 Z. z.

§ 7  Verejný obstarávateľ

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).