Navigácia

Obsah

Štatút   obce   S T R E K O V

 

Obecné zastupiteľstvo v Strekove na základe § 4 zákona SNR č.369/1990 Zb, v znení zákonov SNR a NR SR č. 96/1991, 130/1991, 421/1991, 500/1991, 564/1991, 11/1992, 295/1992, zák.č. 43/1993, 252/1994 a neskorších zmien

 

O    O B E C N O M     Z R I A D E N Í

 

vydáva pre katastrálne územie obce  STREKOV  tento

 

Š t a t ú t    o b c e     S  T  R  E  K  O  V

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

1) Štatút obce STREKOV upravuje v súľade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2) Štatút obce Strekov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§ 2

Postavenie obce

 

1) Obec Strekov je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Strekov tvorí katastrálne územie jej častí.

Zmeny územia obce Strekov možno vykonať len v súľade s osobitnými právnymi predpismi.

2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3) Obec má právo na svoje obecné symboly.

4) Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

 

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

1) Obyvateľom obce Strekov je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov.

3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)Na samospráve obce sa má právo podielať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v  obci trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5)Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej

núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä

zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

 

§ 4

Samospráva obce

 

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe.(§4 ods. 1. zák. SNR č. 369/1990 Zb.)

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :

a) orgánov obce

b) hlasovaním obyvateľov obce

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce

3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými strananmi a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho  medziach,takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly ich plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Strekove.

5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3 a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

 

 

 

Druhá hlava

 

§ 5

Majetok obce

 

1) Majetok obce Strekov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila, ak osobitný zákon neustanoví inak.

2) Zásady hospodárenia s majetkom obce určí Obecné zastupiteľstvo ktoré bližšie upravia a vymedzujú:

a) majetok obce Strekov,

b) nadobúdanie a prevody vlastníctva obce,

c) správu majetku obce,

d) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila, alebo zriadila, pri správe majetku obce,

e) podmienky odňatia majetku organizáciam, ktoré obec založila alebo zriadila,

f) postup prenechávania majetku do užívania, fyzickým a právnickým osobám,

g) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

h) hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

i) nakladanie s cennými papiermi,

j) aukčný predaj vecí,

k) kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce.

3) Majetok obce Strekov sa používa najmä:

- pre verejné účely,

- na podnikateľskú činnosť,

- na výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

5) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súľade s Obchodným zákonníkom.

6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

7) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

 

 

 

§ 6

 

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Strekov koná v jej mene starosta.

 

§ 7

 

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví Obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s právnou úpravou.

 

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce

 

§ 9

Financovanie

 

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami (mestami)

príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

§ 10

Rozpočet

 

1) Základom finančného hospodárenia obce Strekov je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§9 ods.3. zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä : výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na       návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi  predpismi a Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.

7) Obec môže využiť ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

9) Ročnú účtovnú uzávierku obce Strekov overuje auditor. (§9 ods.6. zák.SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

§ 11

Rozpočtové provizórium

 

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu Obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v Obecnom zastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú "Zásady       nakladania s finančnými prostriedkami obce Strekov", ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

 

Štvrtá hlava

O r g á n y    o b c e

 

§ 12

Základné  ustanovenie

1) Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta

2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a) Obecný úrad

b) komisie

c) Obecná polícia

d) Obecný požiarny zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí Obecné zastupiteľstvo (§18 ods.2 zák. SNR č.369/1990 Zb.v znení zmien a doplnkov.)

3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

§ 13

Obecné zastupiteľstvo

 

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Strekov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Strekov.

2) Obecné zastupiteľstvo v Strekove má 9 poslancov.

3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Obecného zastupiteľstva.

 

§ 14

Úlohy Obecného zastupiteľstva

 

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Strekov a     vykonáva   svoju vyhradenú právomoc podľa §11 ods.3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o     obecnom zriadení v  znení neskorších zmien a doplnkov.

2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať  najdôležitejšie úkony   týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a shvaľovať záverečný účet,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných  predpisov, pokiaľ sa neuznesie že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov  obce podľa § 11 a ods. 1. písm. b/ zákona SNR č. 369/1990   Zb. v znení neskorších zmien  a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení   miestnej dane alebo miestneho  poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním  obyvateľov obce podľa § 11 a ods. 1.  písm. c) cit. zákona.

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku alebo verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce a najdôležitejších otázkach života a rozvoja  obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce,

h) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,

i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,

k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

l) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku, nad 1.000,- €1),

n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

o) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,

p) shvaľovať aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

r) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb,

s) shvaľovať štatút obce.

3) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania Obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení Obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenia úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Strekove.

 

§ 15

Starosta obce

 

1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a  pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods.3 zák.SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).

 

Pozn.:  1)    platí od 1.1.2009

3) Starosta obce najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia Obecného zastupiteľstva

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom  alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschovávať obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insignie,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že  odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

§ 16

Zástupca starostu

 

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie Obecným zastupiteľstvom a to z poslancov Obecného zastupiteľstva.

2) Zástupca starostu zastupuje počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon  funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods.3. zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),

c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou Obecného zastupiteľstva

4) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí Obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súľade s rokovaniami jednotlivých komisií,

5) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými referentkami Obecného úradu koordinuje  činnosť všetkých komisií Obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 

§ 17

Prednosta  obecného  úradu

 

1) V  obci  je  zriadená  funkcia prednostu  obecného  úradu.

Obecný   úrad vedie  a organizuje jeho  prácu prednosta, ktorého  vymenúva do funkcie starosta obce.

2) Prednosta obecného  úradu je  pracovníkom  obce, ktorý  zodpovedá  za  svoju  činnosť starostovi .

Spolu s  ním  podpisuje  zápisnice zo zasadnutí obecného  zastupiteľstva.

3) Prednosta obecného  úradu  sa  zúčastňuje zasadnutí obecného  zastupiteľstva s  hlasom  poradným .

4) Jeho  právomoci sú  upravené v ,, Organizačnom  poriadku  Obecného  úradu ,,  .

 

§ 17a)

Hlavný kontrolór obce

 

1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v Obecnom zastupiteľstve, ako aj nakladanie s majetkom obce,

2) Do funkcie ho volí Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov2),

3) Zúčastňuje sa zasadnutí Obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce za prítomnosti zodpovednej osoby. Výsledky kontroly predkladá Obecnému zastupiteľstvu,

4) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

5) Pri vykonávaní činností na pokyn Obecného zastupiteľstva uvedených v ods.3 tohto ustanovenie hlavný kontrolór úzko spolupracuje s Obecným úradom.

6) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný Obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný  jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

7) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí:

- vzdaním sa funkcie,

- odvolaním z funkcie.

8) Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie:

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) ak vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa odseku 4)

c) ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho  funkcie podľa odseku 1).

§ 18

Komisie  Obecného  zastupiteľstva

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány Obecné zastupiteľtvo.

2) Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvoleným Obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - je ním vždy poslanec Obecného zastupiteľstva  a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov komisie.

Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti,

Pozn.: 2) zmena od 1.1.2009.

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4) Obec STREKOV má vytvorené tieto stále komisie:

- finančná komisia

- komisia pre rozvoj, investície a životné prostredie

- komisia pre školstvo a  kultúru

- komisia  pre  šport  a  mládež

- sociálna a zdravotná  komisia

- komisia na ochranu verejného poriadku

5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí Obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6) Komisie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú návrhy a stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení Obecného zastupiteľstva, dozerajú na  hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú, ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 19

Obecný úrad

 

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva

c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3) Prácu Obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného  úradu .

 

§ 20

Obecný hasičský zbor

 

1) V Strekove pôsobí Obecný hasičský zbor, ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo a určuje objem mzdových a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2) Obecné zastupiteľstvo určuje organizáciu Obecného hasičskeho zboru s prihliadnutím na potrebu  zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v obci a na veľkosť hasebných obvodov.

3) Na čele Obecného hasičskeho zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva z funkcie Obecné zastupiteľstvo.

Funkcia veliteľa Obecného hasičskeho zboru je nezlučiteľná s funkciou poslanca Obecného zastupiteľstva, s funkciou v štátnej správe.

4) Veliteľ Obecného hasičskeho zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

5) Obecný hasičský zbor:

a) vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

b) vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

c) poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

d) podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľného hasičskeho zboru, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

e) podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,

f) podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

g) podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

h) plní ďalšie úlohy podľa požiarneho poriadku a pokynov starostu.

6) Postavenie, organizácia, početné stavy, riadenia a samotná činnosť Obecného hasičskeho zboru v Strekove sú upravené a schválené Obecným zastupiteľstvom v

Požiarnom poriadku

Obecného hasičskeho zboru v Strekove.

 

§ 21

Obecná polícia

 

1) Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení Obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu je zriadená Obecná polícia v Strekove.

2)Obecná polícia je zriadená všeobecne záväzným nariadením na základe uznesenia  Obecného zastupiteľstva č. 2/901227.

3)Obecná polícia nesie názov:"Obecná polícia Strekov"

4)Obecnú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú Obecné

zastupiteľstvo na návrh starostu.

Náčelník obecnej polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

5)Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úlohy a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje

Organizačný poriadok

pre Obecnú políciu v obci Strekov

schválený uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 7. mája 1999.

6) Obec môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov obecnej polície.

 

Piata hlava

 

§ 22

Hlasovanie obyvateľov obce

 

 

1) Hlasovanie obyvateľov obce Strekov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje Obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh :

a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,

c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4) Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce Obecné  zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

 

 

 

Šiesta hlava

 

§ 23

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

 

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti, resp. častí.

2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, prípadne jeho časti vždy :

- ak o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,

- ak o to požiada 1/4 poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Obecné zastupiteľstvo pred rozhodovaním o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce, ju môže prerokovať na verejnom zhromaždení obyvateľov obce, resp. jej časti.

4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.

5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Strekove, alebo cestou miestneho rozhlasu.

O prerokovanej problematike sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

Siedma hlava

Poslanci Obecného zastupiteľstva

 

§ 24

Úvodné ustanovenie

 

1) Poslancov Obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri     výkone  svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie Obecné zastupiteľstvo.

3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom  skončenia volebného obdobia.

Mandát poslanca zanikne vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, alebo sa vzdá svojho mandátu.

 

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

 

1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať Obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od vedúcich príspevkových a rozpočtových organizácii a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažnosti, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Strekov, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Strekove,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti Obecného zastupiteľstva.

 

§ 27

Náhrady poslancov

 

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskynúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov pre pracovníkov v  pracovnom pomere.

2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z  pracovného pomeru.

3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

 

 

 

Ôsma hlava

 

§ 28

Vzťah obce k okolitým obciam

 

1) Veci spoločného záujmu obce Strekov a okolitých obcí sa riešia dohodou medzi obcami.

2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské

vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami.

 

Deviata hlava

 

§ 29

Vzťahy s štátom, právnickými a fyzickými osobami,

s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a najmä s Okresným a krajským   úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

Desiata hlava

 

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

 

Prvá časť

Symboly obce

 

§ 30

Úvodné ustanovenie

 

Obecné symboly sú:

a) erb obce

b) zástava obce

c) pečať obce

 

§ 31

Erb obce

 

1.   Erb  obce  Strekov je  schválený  Heraldickou  komisiou  Ministerstva Vnútra SR a registrovaná pod signatúrou  S-133/97  heraldického  registra  v tejto  podobe :

" v zelenom  štíte  strieborný  biskup  v  striebornom, zlato  lemovanom  habite so  zlatým  náprsným  krížom, zlatou  odvrátenou  berlou  vo  vystretej  pravici a zlatým  zemským jablkom  v  ľavici . "

2.   Obec  Strekov   používa  Erb-veľký :

- v  strede  veľkého  erbu  je  erb  popísaný  v  bode 1. §31  štatútu  obce Strekov,

- v  ľavom  hornom  rohu  na zlatom podklade je znázornený Strekovský  kostol, kostol  Všetkých  svätých,

- v pravom  hornom  rohu  na modrom  podklade  sú  znázornené  čierno-strieborné pracovné nástroje  telegrafných  robotníkov ( stupačky, kliešte a  izolačný  porcelán ), ktoré sú  symbolmi  ich  cechu  založeného  v.r.1876

- v ľavom  dolnom  rohu na červenom  základe je znázornený  vinič na siedmych pahorkoch ( Predný  vrch, Stredný  vrch, Nový vrch, Dolina  Márie, Viničná dolina a Vlčia pasca )

-         v  pravom  dolnom  rohu  na striebornom  podklade  je znázornená  volavka popolová, ktorá  znázorňuje  chránenú  krajinnú  oblasť  v  katastri  obce - " Parížske močiare " .

3.    Podrobné  a  záväzné  vyobrazenie erbu a veľkého  erbu obce  Strekov  tvoria prílohu č.1 a  prílohu č.2  Štatútu  obce Strekov .

4.    Právo  použiť  a používať erb  obce je viazané na  súhlas ( povolenie) starostu, ktorý sa vydáva maximálne na  dobu 1 roka .

Záujemca o  používanie  obecného  erbu podáva  žiadosť, ktorá  obsahuje :

- úplný grafický  návrh, spôsob  použitia  erbu,

- obdobie, na  ktoré sa žiada  vydanie  súhlasu ( povolenie ),

- potvrdenie o  zaplatení  poplatku.

Od  podávania  žiadosti  a platenia poplatkov sú oslobodené subjekty  uvedené v nariadení obce o používaní  erbu  obce  Strekov .

5.   Erb  obce  sa  používa :

- na pečatidle  obce,

- na insigniách  starostu,

- na  listinách o  udelení  čestného občianstva obce  Strekov, cenách  obce Strekov a uznaniach obce  Strekov,

- na budovách, kde má  sídlo  Obecný  úrad v Strekove,

- na označenie katastrálneho  územia obce,

- v  rokovacích  miestnostiach  orgánov  obce,

- na preukazoch poslancov obce ako aj pracovníkov obce,

- na  rovnošatách pracovníkov Obecnej  polície a Obecného  hasičského  zboru,

- na označenie  vozidiel  obce, obecnej polície a obecného požiarneho  zboru.

6.  Obec  Strekov  určí všeobecne záväzným  nariadením podrobnejšiu  úpravu  používania, výšku  poplatkov a  sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie  erbu .

 

§ 32

Zástava obce

1.   Zástava  obce  Strekov  pozostáva  z  piatich podĺžnych  pruhov vo  farbách zelenej (2/9), žltej (1/9), bielej(3/9), žltej (1/9) a  zelenej (2/9) . Zástava má pomer  strán 2:3  a ukončená  je tromi  cípmi, t.j. dvomi  zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

2.   Zástava obce  Strekov  je zaregistrovaná v heraldickom  registri pod signatúrou S-133/97 .

3.   Zástava obce  Strekov sa používa na výzvu starostu  obce a obecného  zastupiteľstva pri slávnostných a oficiálnych  príležitostiach  obecného, príp. štátneho  charakteru, a to vyvesením na  budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

4.   Ak  sa pri výzdobe  používa  štátna  vlajka SR, vlajka EÚ a  obecná zástava spoločne, sú  umiestnené v  rovnakej  výške  vedľa   seba, pričom  štátna  vlajka  je umiestnená z čelného  pohľadu  v strede, vlajka EÚ vľavo od štátnej vlajky a obecná zástava je umiestnená vpravo od štátnej vlajky .

5.  Podrobná  úprava  používania  zástavy  obce Strekov je obsiahnutá  vo  všeobecne záväznom nariadení  obce  Strekov .

 

§ 33

Pečať obce

 

1. Obec privykonávaní úloh prenesených zo štátnej správy v úradnom styku používa pečať č.1 (ktorej odtlačok je znázornený v prílohe č. 3 tohoto Štatútu).

2. Obec privykonávaní samosprávnych funkcií a úkonov súvisiacich so správou obce, používa pečať č.2 a pečať č.3.(odtlačky sú znázornéné v príloha č. 3 Štatútu).

3. Pečate uchováva starosta obce. Starosta obce vedie evidenciu o počte jednotlivých pečatí a dbá na ich správne používanie.

 

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

§ 34

Úvodné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Strekov

b) Cena obce Strekov

c) Cena starostu obce

d) Odmeny

 

§ 35

Čestné občianstvo obce Strekov

 

1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže Obecné zastupiteľstvo udeliť:

ČESTNÉ  OBČIANSTVO OBCE STREKOV

2) O udelení čestného občianstva - spravidla na návrh  starostu obce - rozhoduje Obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku  pocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Pamätnej knihy obce Strekov.

5) Podrobnosti pre udeľovanie Čestného občianstva obce môže Obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§ 36

Cena obce STREKOV

 

1) Cena obce Strekov sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu Obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3) Cenu obce Strekov tvorí bronzová plaketa a peňažitá odmena 200,- €3).

K cene sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cenu obce Strekov slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce každoročne  pri príležitosti obecných dní najviac 3 osobám.

5) Cena obce Strekov sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

6) Výnimočne o vyššom počte osôb rozhodne Obecné zastupiteľstvo. Cena obce Strekov sa môže udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - IN MEMORIAM . V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 37

Cena starostu obce Strekov

 

1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce - občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v  prospech obce.

2) Cenu starostu obce Strekov tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3) Cena starostu obce sa môže udeliť ročne najviac 10 krát.

4) Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe obce Strekov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

Pozn.: 3) platí od 1.1.2009.

§ 38

Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

Tretia časť

 

§ 39

Kronika obce Strekov

1) Kronika obce Strekov sa vedie v jazyku maďarskom.

2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta obce.

4) Text zápisov do kroniky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení kronikára v kultúrnej komisii.

 

Jedenásta hlava

 

§ 40

Pomoc pri mimoriadnych situáciach

 

1)  Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi.

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu.V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciach

 

1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Dvanásta hlava

 

§ 43

Spoločné a záverečné ustanovenie

 

1) Štatút obce Strekov je základnou právnou normou obce Strekov.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súľade s týmto štatútom.

2) V oblastiach výslovne neupravených v Štatúte obce sa postupuje podľa ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

3) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

V Strekove, dňa: 8. januára 1999

 

 

 

 

Ing. László Hóka

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1/2008

ktorým sa mení

ŠTATÚT OBCE STREKOV

v súvislosti so zavedením meny euro

 

Obecné zastupiteľstvo v Strekove v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku:

 

V ŠTATÚTE OBCE STREKOV sa menia nasledovné ustanovenia:

 

1. §14 - Úlohy Obecného zastupiteľstva

odsek 2) písm.m) nové znenie:

m) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad 1 000,- eur

 

2. §17a – Hlavný kontrolór obce

odsek 2) nové znenie:

„2) Do funkcie ho zvolí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.“

 

3. §36 - Cena obce STREKOV

odsek 3) nové znenie:

3) Cenu obce Strekov tvorí bronzová plaketa a peňažitná odmena 200,- eur.

K cene sa vydáva potvrdenie(preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

Na tomto Dodatku č. 1/2008 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Strekove dňa 16.12.2008 a nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ing. František Ványi

starosta obce